ผลการเรียนและประกาศนียบัตรของคุณ

หลักฐานยืนยันความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ทุกครั้งที่เรียนจบแต่ละระดับในโรงเรียนของเราคุณจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก Hult International Business School

เราให้ผลลัพท์ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

รับประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่สอดคล้องกับ CEFR

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล เราเข้าใจถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและช่วยให้คุณแน่ใจว่าความสามารถทางภาษาของคุณได้มาตรฐานสากล นั่นคือเหตุผลที่เราจัดหลักสูตร 16 ระดับของ EF English Live ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ตั้งขึ้นโดย Common European Framework for Reference (CEFR)

คอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้รับรางวัลของเราจะสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น A1 ไปจนถึงระดับชำนาญ C2 ในการใช้ภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้เรายังมอบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการเมื่อคุณผ่านแต่ละระดับ ทำให้คุณสามารถแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณต่อมหาวิทยาลัยหรือนายจ้างทั่วโลกได้ง่ายขึ้น


ตารางเทียบระดับภาษาอังกฤษ

ระดับผู้เริ่มต้น 1 - 3

คุณมีความรู้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยหรือไม่มีเลย

ระดับชั้นต้น 4 - 6

คุณสามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์เบื้องต้นและมีความเข้าใจสถานการณ์ขั้นพื้นฐาน

ระดับปานกลาง 7 - 9

คุณสามารถพูดคุยเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วแต่มีข้อจำกัดในการใช้รูปแบบประโยคที่หลากหลาย

ระดับปานกลางขั้นสูง 10 - 12

คุณสามารถเข้าใจเนื้อหาและบทสนทนาในเกือบทุกหัวข้อเป็นอย่างดี รวมทั้งหลักไวยากรณ์ด้วย

ระดับก้าวหน้า 13 - 15

คุณสามารถสนทนาได้อย่างมั่นใจและสามารถใช้ภาษาได้อย่างดี

ระดับก้าวหน้าขั้นสูง 16

คุณสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วเกือบเท่าเจ้าของภาษา

CEFR Level

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Cambridge ESOL Main Suite

-
KET
PET
FCE

KET

CP

Cambridge ESOL BEC

-

-

ชั้นต้น
ชั้นกลาง
ชั้นสูง

-

IELTS®

-
<3
4-5
5-6
6-7

>7

TOEFL® iBT

-

-

57-86
87-109
110-120

-

TOEIC® การฟัง & การอ่าน
120-220
225-545
550-780
785-940
945

-

TOEIC® การพูด & การเขียน

40-70

80-110
120-140
150-190
200

-

รายงานคะแนน TOEIC® รวมคะแนนการฟังและการอ่าน รายคะแนน TOEIC® การพูดและการเขียนแยกการรายงานผล ไม่มีรายงานคะแนนโดยรวม

แสดงใบรับรองและผลการทดสอบ EF English Live ลงในโปรไฟล์ของคุณง่าย ๆ เพียง 2 คลิก เราทำงานร่วมกับ LinkedIn เพื่อช่วยแบ่งปันความก้าวหน้าของคุณให้โลกรู้ในทันที

ได้รับความไว้วางใจจาก:

trusted
ผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องสามารถทำรายได้มากกว่าผู้ที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเลย 30 - 50% รู้อย่างนี้แล้วมาสร้างความเปลียนแปลงกันเถอะ