Polityka dopuszczalnego użytkowania

Witamy w EF English Live, wiodącym serwisie do nauki języka angielskiego dla ludzi z całego świata.

Niniejsza Polityka dopuszczalnego użytkowania ("Polityka") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Education First Corporate Language Training SA, Calle Mayor 6, pl 4a derecha, 28013 Madrid, España ("EF LLS" lub "my"), operatorem EF English Live ("EF English Live", "Serwis" lub "Witryna") dotyczącą korzystania z Serwisu. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich "Członków" (co oznacza, że użytkownik zarejestrował się w EF English Live) i "Odwiedzających" (co oznacza, że użytkownik po prostu przeglądał Witrynę) uzyskujących dostęp do Witryny lub korzystających z Serwisu. Termin "Ty" lub "Użytkownik" odnosi się do Odwiedzającego lub Członka. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub skorzystaniem z Serwisu.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszą Polityką, nie powinien korzystać z Serwisu.

Aby korzystać z Usługi, użytkownik musi (a) mieć ukończone 15 lat, aby móc korzystać z zajęć prowadzonych przez nauczyciela (grupowych lub prywatnych), oraz (b) posiadać uprawnienia do zawarcia z nami wiążącej umowy i nie być pozbawionym takiej możliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa. Jeśli dowiemy się, że użytkownik ma mniej niż 15 lat i bierze udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela, będziemy mieć prawo do zakończenia wszystkich zajęć użytkownika i/lub zablokowania jego konta. Użytkownik gwarantuje również, że wszelkie informacje rejestracyjne, które nam przekazuje, są prawdziwe, dokładne i kompletne, i zgadza się utrzymywać je w takim stanie przez cały czas.

Zanim przejdziesz dalej, wydrukuj lub zapisz lokalną kopię niniejszej Polityki dla swojej dokumentacji.

1. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE, OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

Od czasu do czasu możemy, według własnego uznania, wprowadzać zmiany w Serwisie i niniejszej Polityce. Możemy również w dowolnym momencie zaprzestać dalszego świadczenia części lub całości Serwisu lub selektywnie wyłączyć niektóre aspekty Serwisu lub części EF English Live. Wszelkie modyfikacje lub usunięcie Serwisu będą dokonywane według naszego wyłącznego uznania i bez bieżącego zobowiązania lub odpowiedzialności wobec użytkownika. Gdy wprowadzimy do niniejszej Polityki zmiany, które uznamy za istotne, powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Kontynuując korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, użytkownik wyraża i potwierdza akceptację tych zmian. W przypadku niezadowolenia ze zmienionych warunków użytkowania, użytkownik może anulować członkostwo lub subskrypcję.

EF LLS może zawiesić dostęp użytkownika do Serwisu w dowolnym momencie, w tym w przypadku faktycznego lub podejrzewanego nieuprawnionego korzystania z Serwisu lub nieprzestrzegania niniejszej Polityki. Jeśli EF LLS zawiesi dostęp użytkownika do Serwisu, użytkownik zgadza się, że EF LLS nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

2. PRAWO DOSTĘPU

Serwis i treści udostępniane za jej pośrednictwem są własnością EF LLS lub licencjodawców EF LLS, a my udzielamy użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, odwołalnego zezwolenia na osobiste, niekomercyjne korzystanie z Serwisu i otrzymywanie treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu w kraju użytkownika, w oparciu o wybraną subskrypcję lub wersję próbną. Możesz przeczytać więcej o Warunkach subskrypcji.

Dostęp do aplikacji EF English Live jest udzielany, a nie sprzedawany użytkownikowi, a EF LLS lub jego licencjodawca zachowuje prawo własności do wszystkich kopii aplikacji, nawet po ich zainstalowaniu na urządzeniach użytkownika.

Wszystkie materiały Serwisu, w tym treści, tekst, obrazy, oprogramowanie, pliki audio i wideo, dokumentacja i EF English Live pozostają przez cały czas wyłączną własnością EF LLS lub jej licencjodawców. Takie materiały są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik nie może zamieszczać, rozpowszechniać, udzielać sublicencji, tłumaczyć ani powielać w żaden sposób takich materiałów bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody EF LLS.

Wszystkie znaki towarowe, znaki serwisu, nazwy handlowe, logo, nazwy domen i wszelkie inne cechy EF English Live lub marki EF są wyłączną własnością EF LLS lub jej licencjodawców. Niniejsze prawo dostępu nie daje Użytkownikowi żadnych praw do korzystania ze znaków towarowych, znaków serwisu, nazw handlowych, logotypów, nazw domen ani żadnych innych cech EF English Live lub marki EF, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych

Użytkownik zgadza się przestrzegać naszych Wytycznych dla użytkownika (sekcja 3 poniżej) i nie korzystać z Serwisu w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w Warunkach. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do Serwisu i korzystania z niego wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

3. WYTYCZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Ustaliliśmy kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać podczas korzystania z Serwisu, aby upewnić się, że EF English Live pozostanie przyjemny dla wszystkich. Przestrzegaj tych zasad i zachęcaj innych użytkowników do tego samego.

Należy pamiętać, że opinie i wiadomości zamieszczane przez użytkowników EF English Live nie odzwierciedlają i nie są reprezentatywne dla poglądów EF LLS lub jej pracowników, podmiotów stowarzyszonych, dostawców lub partnerów. EF LLS nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez użytkowników do innych użytkowników za pośrednictwem EF English Live.

3.1 Treści generowane przez użytkowników

EF LLS dąży do stworzenia globalnej społeczności osób uczących się języka angielskiego. W związku z tym użytkownicy mogą mieć możliwość publikowania wiadomości, przesyłania i/lub dodawania treści do Serwisu, w tym zdjęć i tekstu, korzystania z czatów, uczestniczenia w grupowych lub indywidualnych dyskusjach/lekcjach oraz znajdowania zasobów w języku angielskim, takich jak korespondencji online, lokalne szkoły języka angielskiego i oferty pracy (zwane dalej łącznie "Treściami użytkownika"). Użytkownik oświadcza, że ma prawo do publikowania lub w inny sposób wnoszenia jakichkolwiek Treści Użytkownika, które publikuje lub w inny sposób wnosi do Serwisu, oraz że takie Treści Użytkownika lub ich wykorzystanie przez nas nie narusza niniejszych Zasad, żadnego obowiązującego prawa ani praw własności intelektualnej innych osób. Użytkownik udziela nam niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z Treści Użytkownika, które publikuje na EF English Live lub w związku z EF English Live. Niniejsza licencja obowiązuje przez pięć lat po zamknięciu konta EF English Live. Poza prawami wyraźnie przyznanymi nam w niniejszym dokumencie, użytkownik zachowuje własność wszystkich praw, w tym praw własności intelektualnej, do Treści użytkownika, z wyjątkiem tego, że w stosownych przypadkach zgodnie z prawem lokalnym użytkownik zgadza się zrzec się prawa do bycia zidentyfikowanym jako autor Treści użytkownika w Serwisie oraz prawa do sprzeciwu wobec obraźliwego traktowania takich Treści użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść w części Treści Użytkownika. Ponadto, korzystając z tych Serwisów, użytkownik zgadza się nie publikować, nie przekazywać ani nie zamieszczać żadnych materiałów, które:

  • Zawierają treści, które nie są oryginalne lub na które użytkownik nie otrzymał uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody twórcy tych treści.

  • Zawierają budzący zastrzeżenia język lub są w jakikolwiek sposób bluźniercze, pornograficzne, o charakterze seksualnym, oszczercze lub zniesławiające.

  • Zawierają wirusy lub jakikolwiek inny kod zaprojektowany w celu przerwania, zniszczenia lub uniemożliwienia działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub telekomunikacji.

  • Mogą zostać uznane za "spam", takie jak łańcuszki, wiadomości-śmieci lub inne reklamy.

  • Próbują podszywać się pod inną osobę lub naruszają bezpieczeństwo Serwisu i jego użytkowników.


EF LLS może w dowolnym momencie usunąć każdą opublikowaną wiadomość, nagrane dyskusje/lekcje lub inne Treści Użytkownika. Wszelkie katalogi dotyczące innych uczniów, w tym informacje w nich zawarte, stanowią informacje zastrzeżone, będące wyłączną własnością EF LLS. Używanie katalogu do celów innych niż korespondencja językowa między członkami EF English Live jest surowo zabronione.

EF LLS nie monitoruje, nie przegląda ani nie edytuje Treści Użytkownika, ale zastrzega sobie prawo do monitorowania Serwisu w celu ustalenia, czy korzystanie z niego jest zgodne z niniejszą Polityką i obowiązującymi przepisami prawa. EF LLS może usunąć lub zablokować dostęp do dowolnych Treści Użytkownika z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi do Treści Użytkownika, które według wyłącznego uznania EF LLS naruszają prawo, niniejszą Politykę lub są dla nas w inny sposób nie do przyjęcia. EF LLS może podjąć takie działania bez uprzedniego powiadomienia.

3.2 Własność intelektualna

EF LLS szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje tego samego.

Oznacza to na przykład, że następujące czynności są niedozwolone: (a) kopiowanie, powielanie, "zgrywanie" lub publiczne udostępnianie jakiejkolwiek części Serwisu lub treści dostarczanych użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, lub w inny sposób jakiekolwiek korzystanie z Serwisu, które nie jest wyraźnie dozwolone na mocy niniejszej Polityki; (b) inżynieria wsteczna, dekompilacja, dezasemblacja, modyfikacja lub tworzenie dzieł pochodnych w oparciu o Serwis lub jakąkolwiek jego część; (c) obchodzenia technologii stosowanych przez EF LLS, jej licencjodawców lub osoby trzecie w celu ochrony treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu; (d) wynajmowania lub dzierżawienia jakiejkolwiek części Serwisu; oraz (e) udostępniania swojego hasła jakiejkolwiek innej osobie lub korzystania z nazwy użytkownika i hasła jakiejkolwiek innej osoby.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie:

  • Używać jakichkolwiek robotów, pająków, skrobaków, głębokich linków lub innych podobnych zautomatyzowanych narzędzi do gromadzenia lub ekstrakcji danych, programów, algorytmów lub metody w celu uzyskania dostępu, pozyskania, kopiowania lub monitorowania EF English Live lub jakiejkolwiek części EF English Live, bez wyraźnej pisemnej zgody EF LLS, która może zostać wstrzymana według wyłącznego uznania EF LLS;

  • Używać lub podejmować prób użycia jakiegokolwiek mechanizmu, oprogramowania, narzędzia, agenta lub innego urządzenia lub mechanizmu (w tym między innymi przeglądarek, pająków, robotów, awatarów lub inteligentnych agentów) w celu nawigacji lub wyszukiwania EF English Live, innych niż wyszukiwarki i agenty wyszukiwania dostępne za pośrednictwem Serwisu oraz innych niż ogólnie dostępne przeglądarki internetowe stron trzecich (takie jak Microsoft Explorer); lub

  • Podejmować prób odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania stanowiącego część EF English Live lub Serwisu.


3.3 Działania użytkownika

Prosimy o szacunek dla EF English Live i innych użytkowników Serwisu.

Nie angażuj się w żadną aktywność w Serwisie, nie współtwórz ani nie przesyłaj Treści Użytkownika, w tym rejestracji i / lub wykorzystywania nazwy użytkownika, która jest lub zawiera materiały, które (a) są obraźliwe, obelżywe, zniesławiające, pornograficzne lub obsceniczne; (b) są niezgodne z prawem lub mają na celu promowanie lub popełnienie jakiegokolwiek czynu nielegalnego, w tym między innymi naruszenia praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub praw własności EF LLS lub strony trzeciej; (c) zawierają dane osobowe osób trzecich lub mają na celu pozyskanie takich danych osobowych, (d) zawierają złośliwe treści, takie jak wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne zanieczyszczające lub destrukcyjne funkcje, lub w inny sposób zakłócają dostęp użytkownika do Serwisu lub prawidłowe działanie EF English Live lub Serwisu; (e) mają na celu nękanie lub zastraszanie innych użytkowników; (f) podszywają się pod innego użytkownika, osobę lub podmiot lub fałszywie przedstawiają powiązania użytkownika z innym użytkownikiem, osobą lub podmiotem lub są w inny sposób oszukańcze, fałszywe, zwodnicze lub wprowadzające w błąd; (g) obejmują przesyłanie niechcianych masowych wiadomości ("spam"), wiadomości-śmieci, łańcuszków lub podobnych (h) obejmują działania komercyjne lub sprzedażowe, takie jak reklamy, konkursy, loterie lub piramidy finansowe; (i) promują komercyjne produkty lub usługi; (j) zakłócają działanie Serwisu, manipulują lub próbują sondować, skanować lub testować w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach Serwisu lub systemów komputerowych lub sieci EF LLS, lub naruszają jakiekolwiek środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania EF English Live, lub (k) są sprzeczne z Warunkami określonymi przez EF LLS.

Prosimy o przemyślane publikowanie treści na EF English Live. Serwis obejmuje funkcje społecznościowe i interaktywne, w tym możliwość publikowania i udostępniania w inny sposób Treści Użytkownika, udostępniania treści i upubliczniania określonych informacji o użytkowniku, zgodnie z dalszym opisem w ustawieniach konta użytkownika. Należy pamiętać, że udostępnione, zarejestrowane lub w inny sposób publicznie dostępne informacje mogą być wykorzystywane i ponownie udostępniane przez innych użytkowników EF English Live lub w Internecie, dlatego należy uważnie korzystać z EF English Live i regularnie zarządzać ustawieniami konta. EF LLS nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika dotyczące upubliczniania jakichkolwiek działań lub materiałów w Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta EF English Live ("Konto"), nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wszelkie użycie swojej nazwy użytkownika i hasła w Serwisie. W przypadku zgubienia lub kradzieży nazwy użytkownika lub hasła, lub w przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do konta przez osoby trzecie, należy niezwłocznie skontaktować się z nami tutaj i jak najszybciej zmienić hasło.

Aby Serwis działał skutecznie, użytkownik musi również aktualizować swoje dane rejestracyjne i dbać o ich dokładność. W przeciwnym razie będzie to miało wpływ na dokładność i skuteczność Serwisu.

Według własnego uznania możemy zamknąć Konto użytkownika lub zmodyfikować, odzyskać lub usunąć dowolną nazwę użytkownika powiązaną z Kontem użytkownika z dowolnego powodu (w tym z powodów związanych z niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym użyciem) i nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania rejestru Konta użytkownika ani żadnych danych lub informacji, które użytkownik mógł przechowywać za pośrednictwem Konta i/lub Serwisu.

4. OGRANICZENIA I MODYFIKACJE TECHNOLOGICZNE

EF LLS dołoży uzasadnionych starań, aby Serwis działał. Jednakże pewne trudności techniczne lub prace konserwacyjne mogą od czasu do czasu powodować tymczasowe przerwy. EF LLS zastrzega sobie prawo, okresowo i w dowolnym momencie, do modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, funkcji i cech Serwisu, z powiadomieniem lub bez, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek przerwy, modyfikacje lub zaprzestanie działania Serwisu lub jakiejkolwiek jego funkcji lub cechy. Użytkownik rozumie i zgadza się, że EF LLS nie ma obowiązku utrzymywania, wspierania, aktualizowania Serwisu ani dostarczania wszystkich lub określonych treści za pośrednictwem Serwisu.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Użytkownik będzie musiał zarejestrować się i utworzyć konto w EF English Live w celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Witryny i Serwisu. Informacje zebrane w procesie rejestracji oraz informacje związane z kontem użytkownika podlegają niniejszej Polityce, a także naszej Polityce prywatności. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie utworzy Konta dla nikogo innego niż dla siebie bez pozwolenia, że wszystkie informacje podane przez niego podczas tworzenia Konta są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że będzie utrzymywał przez cały czas prawdziwe, dokładne i kompletne informacje związane z jego Kontem.

Korzystanie z EF English Live i wszelkie dane osobowe lub inne informacje o użytkowniku zebrane przez EF LLS za pośrednictwem lub w związku z EF English Live podlegają naszej Polityce prywatności.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszymi Warunkami. Mamy nadzieję, że podoba Ci się EF English Live.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad i praktyk EF English Live lub EF LLS, prosimy o kontakt tutaj.