สมัครรับช่วงทดลองเรียนฟรี 7 วันกับเรา

ช่วงทดลองเรียนฟรี 7 วันนี้สำหรับ Thailand เท่านั้น

  • คอร์สเรียนประกอบด้วย:

  • บทเรียนสนทนา 3 ครั้ง
  • เรียนสดแบบกลุ่ม Live Group Class
  • บทเรียนอินเตอร์แร็คทีฟไม่จำกัด
  • แบบทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มต้นเรียน
  • บทเรียนที่แบ่งย่อยถึง 16 ระดับการเรียนรู้
  • ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง
  • แผนการเรียนส่วนบุคคลพร้อมสรุปผลความก้าวหน้าการเรียน
  • เตรียมตัวสอบ TOEFL และ TOEIC
  • ใบประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จในแต่ละระดับ